صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/17 11,090 11,021 11,021 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,889,201,787,051
182 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/16 11,089 11,020 11,020 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,888,977,716,455
183 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/15 11,142 11,073 11,073 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,907,495,197,844
184 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/14 11,130 11,061 11,061 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,903,345,188,095
185 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/13 11,149 11,080 11,080 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,910,151,189,764
186 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/12 11,175 11,106 11,106 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,919,265,114,832
187 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/11 11,170 11,101 11,101 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,917,503,259,336
188 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/10 11,170 11,101 11,101 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,917,630,108,174
189 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/09 11,167 11,098 11,098 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,916,545,645,271
190 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/08 11,174 11,105 11,105 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,918,824,409,373
191 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/07 11,089 11,021 11,021 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,889,221,968,785
192 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/06 11,070 11,002 11,002 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,882,482,019,695
193 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/05 11,033 10,965 10,965 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,869,719,621,876
194 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/04 11,048 10,980 10,980 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,874,741,021,538
195 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/03 11,049 10,980 10,980 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,874,905,828,458
196 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/02 11,045 10,976 10,976 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,873,514,593,667
197 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/01 11,064 10,995 10,995 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,880,270,807,202
198 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/08/30 10,997 10,929 10,929 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,856,695,478,049
199 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/08/29 11,013 10,945 10,945 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,862,474,700,002
200 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/08/28 10,890 10,823 10,823 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,819,505,843,260