صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/18 17,250 17,134 17,134 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,903,917,775,648
62 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/17 17,249 17,132 17,132 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,903,496,737,220
63 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/16 17,266 17,150 17,150 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,909,460,595,561
64 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/15 16,760 16,649 16,649 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,736,775,767,170
65 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/14 16,829 16,715 16,715 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,759,733,208,874
66 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/13 16,712 16,600 16,600 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,720,032,834,175
67 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/12 16,713 16,600 16,600 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,720,170,837,219
68 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/11 16,713 16,601 16,601 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,720,340,911,100
69 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/10 16,713 16,601 16,601 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,720,441,998,063
70 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/09 16,715 16,603 16,603 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,720,934,860,548
71 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/08 16,453 16,343 16,343 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,631,382,002,774
72 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/07 16,334 16,225 16,225 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,590,802,816,449
73 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/06 15,963 15,856 15,856 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,463,704,079,182
74 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/05 16,212 16,104 16,104 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,548,995,257,179
75 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/04 16,135 16,028 16,028 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,522,804,128,504
76 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/03 16,136 16,028 16,028 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,522,948,253,522
77 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/02 16,136 16,028 16,028 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,523,060,939,635
78 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/01 16,136 16,029 16,029 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,523,171,647,797
79 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/29 16,138 16,030 16,030 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,523,687,714,987
80 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/28 16,127 16,019 16,019 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,519,933,690,034