صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/27 15,842 15,737 15,737 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,422,571,612,805
82 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/26 15,174 15,074 15,074 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,194,184,279,705
83 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/25 15,173 15,073 15,073 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,193,676,550,696
84 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/24 15,192 15,092 15,092 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,200,373,536,112
85 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/23 14,716 14,619 14,619 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,037,392,612,120
86 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/22 14,651 14,555 14,555 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,015,458,464,051
87 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/21 14,686 14,590 14,590 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,027,316,064,967
88 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/20 14,886 14,789 14,789 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,096,112,386,298
89 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/19 15,011 14,914 14,914 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,139,158,612,381
90 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/18 15,012 14,914 14,914 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,139,213,821,336
91 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/17 15,012 14,914 14,914 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,139,208,433,362
92 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/16 15,013 14,916 14,916 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,139,716,880,745
93 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/15 14,766 14,672 14,672 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,055,549,832,205
94 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/14 14,713 14,618 14,618 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,037,138,807,670
95 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/13 14,604 14,510 14,510 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 4,999,859,767,739
96 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/12 14,679 14,585 14,585 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,025,684,189,182
97 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/11 14,679 14,585 14,585 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,025,737,430,705
98 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/10 14,666 14,573 14,573 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,021,436,912,852
99 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/09 15,021 14,926 14,926 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,143,238,946,567
100 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/08 14,828 14,735 14,735 0 4,800,000 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 5,077,466,884,158