صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1001 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/19 9,984 9,967 9,967 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,986,814,502,860
1002 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/18 9,878 9,861 9,861 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,944,404,016,373
1003 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/17 9,999 9,984 9,984 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,993,485,302,280
1004 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/16 10,008 9,999 9,999 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,999,619,988,276
1005 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/15 10,013 10,006 10,006 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,002,209,412,019
1006 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/14 10,004 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,961,580,068
1007 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/13 10,004 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,963,040,603
1008 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/12 10,004 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,964,687,716
1009 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/11 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,639,504,112
1010 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/10 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,657,591,958
1011 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/09 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,675,680,069
1012 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/08 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,693,768,198
1013 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/07 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,711,856,345
1014 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/06 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,729,944,510
1015 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/05 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,748,032,693
1016 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/04 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,766,120,943
1017 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/03 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,784,209,261
1018 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1399/06/02 10,002 10,002 10,002 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,000,802,297,646