صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/07 14,696 14,604 14,604 0 0 408,153,754 0 68,374,526 339,779,228 4,962,221,341,794
102 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/06 14,486 14,397 14,397 0 3,453,754 408,153,754 3,474,393 68,374,526 339,779,228 4,891,741,637,377
103 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/05 13,943 13,857 13,857 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,708,600,342,346
104 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/04 13,942 13,856 13,856 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,708,280,993,960
105 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/03 13,954 13,869 13,869 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,712,581,613,382
106 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/02 13,691 13,606 13,606 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,623,459,334,180
107 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/12/01 13,360 13,276 13,276 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,511,078,803,280
108 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/30 12,747 12,664 12,664 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,303,274,835,104
109 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/29 12,556 12,476 12,476 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,239,282,007,528
110 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/28 12,556 12,476 12,476 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,239,372,064,752
111 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/27 12,556 12,476 12,476 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,239,464,726,298
112 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/26 12,556 12,477 12,477 0 0 404,700,000 0 64,900,133 339,799,867 4,239,545,063,094
113 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/25 12,660 12,579 12,579 0 0 404,700,000 13,100,133 64,900,133 339,799,867 4,274,472,900,024
114 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/24 12,742 12,664 12,664 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,468,985,620,075
115 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/23 12,679 12,600 12,600 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,446,621,571,860
116 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/22 12,774 12,694 12,694 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,479,659,890,138
117 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/21 12,774 12,694 12,694 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,479,760,262,369
118 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/20 12,774 12,694 12,694 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,479,860,649,114
119 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/19 12,775 12,695 12,695 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,479,961,050,335
120 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/18 12,783 12,703 12,703 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,482,734,184,013