صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/27 13,707 13,617 13,617 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,805,302,182,877
142 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/26 13,829 13,738 13,738 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,848,041,492,035
143 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/25 13,527 13,437 13,437 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,741,836,014,014
144 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/24 13,548 13,458 13,458 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,749,259,409,804
145 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/23 13,403 13,314 13,314 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,698,536,973,092
146 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/22 13,403 13,315 13,315 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,698,722,156,468
147 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/21 13,401 13,312 13,312 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,697,773,179,118
148 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/20 13,540 13,451 13,451 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,746,760,516,862
149 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/19 13,462 13,374 13,374 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,719,796,423,058
150 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/18 13,280 13,194 13,194 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,656,132,312,509
151 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/17 13,005 12,920 12,920 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,559,626,953,490
152 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/16 12,752 12,671 12,671 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,471,515,648,598
153 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/15 12,751 12,669 12,669 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,470,909,836,562
154 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/14 12,769 12,687 12,687 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,477,338,516,606
155 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/13 12,678 12,597 12,597 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,445,576,585,231
156 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/12 12,744 12,663 12,663 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,468,672,112,187
157 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/11 12,546 12,466 12,466 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,399,222,322,237
158 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/10 12,630 12,550 12,550 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,428,899,676,730
159 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/09 13,147 13,065 13,065 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,610,473,954,228
160 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/08 13,147 13,065 13,065 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,610,659,768,695