صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/07 13,144 13,062 13,062 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,609,660,175,069
162 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/06 12,682 12,604 12,604 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,448,066,732,450
163 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/05 12,686 12,608 12,608 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,449,296,127,656
164 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/04 12,567 12,487 12,487 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,406,525,248,899
165 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/03 12,410 12,330 12,330 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,351,381,205,715
166 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/02 12,012 11,935 11,935 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,212,027,632,188
167 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/01 12,011 11,935 11,935 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,211,815,419,440
168 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/30 12,018 11,942 11,942 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,214,375,522,883
169 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/29 11,913 11,838 11,838 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,177,521,376,471
170 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/28 11,937 11,862 11,862 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,185,939,123,531
171 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/27 11,975 11,900 11,900 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,199,413,425,821
172 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/26 11,793 11,720 11,720 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,135,937,496,346
173 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/25 11,692 11,619 11,619 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,100,416,884,630
174 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/24 11,693 11,620 11,620 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,100,659,325,440
175 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/23 11,687 11,614 11,614 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,098,749,772,461
176 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/22 11,611 11,539 11,539 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,072,007,225,938
177 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/21 11,287 11,218 11,218 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,958,723,243,997
178 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/20 11,028 10,958 10,958 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,867,232,478,814
179 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/19 10,938 10,869 10,869 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,835,720,864,432
180 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/09/18 11,090 11,021 11,021 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 3,889,154,559,853