صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1400/07/27 (تغییر هزینه های صندوق) ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
2 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/07/27 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1400/07/27(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه-هزینه های صندوق و تصویب ابلاغیه 12020194 سازمان بورس و اوراق بهادار) ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
4 صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/27 در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
5 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1399/12/27 ساعت 10:30 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
6 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
7 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1399/12/27(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1399/12/27(تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییر حسابرس صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با معرفی مدیر سرمایه گذاری جایگزین در صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12
سایز صفحه