صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب تغییرات در اساسنامه و هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق)-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷و تایید سبا(تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۲۱ اصلاح آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه-هزینه های صندوق و تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییر حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹( در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از ۴۰۰ میلیون واحد به ۱۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۳۶ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸