صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در خصوص تغییر هزینه حسابرس و افرودن هزینه رتبه بندی به هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱(اضافه شدن ردیف کارمزد درجه بندی ارزیابی به امیدنامه صندوق و تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۵ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب تغییرات در اساسنامه و هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق)-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷و تایید سبا(تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۲۴ اصلاح آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه-هزینه های صندوق و تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۳۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۳۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییر حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹( در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از ۴۰۰ میلیون واحد به ۱۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۳۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۳۹ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸