صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰(تغییر هزینه های متولی و حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ساعت ۱۰:۰۰(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ درخصوص وظایف حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰و ۱۰:۳۰( تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق و هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۰( تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰(تصویب هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱(تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در خصوص تغییر هزینه حسابرس و افرودن هزینه رتبه بندی به هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱(اضافه شدن ردیف کارمزد درجه بندی ارزیابی به امیدنامه صندوق و تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (تصویب تغییرات در اساسنامه و هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات هزینه‌های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵(تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق)-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷و تایید سبا(تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۳۲ اصلاح آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (تصویب صورتهای مالی سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه-هزینه های صندوق و تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۳۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۴۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییر حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹( در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از ۴۰۰ میلیون واحد به ۱۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۷ صورتجلسه مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸