صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۰.۲۵۴)% (۰.۲۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۱.۳۱۶)% (۱.۱۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۶.۳۱)% (۷.۵۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۱۰.۱۷۱)% (۱۲.۷۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۶.۱۰۳)% (۹.۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۱۱.۸۰۲)% (۱۰.۶۹۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۱.۹۹ (۲۰.۶۶۵)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷.۷۱ %۷.۸۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۶۳)% (۹.۵۵)%