صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۳۵۱)% (۲.۳۳۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۵.۶۸۶)% (۴.۴۰۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۴.۸۳۳)% (۱.۲۱۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۴.۷۶۸)% (۱۱.۱۶۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۹.۰۳۸)% (۲.۶۹۵)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ %۱.۶۸۶ %۱۰.۹۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۵.۳۰۹)% (۲۳.۲۳۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۷۳۹۶ %۱۵۵۰۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۸۱)% (۹۹.۴۷)%