صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱.۱۰۲)% (۰.۴۰۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۳.۳۸۱)% (۲.۲۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۷.۶۹۵)% (۶.۵۹۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۶.۳۷۶)% (۰.۲۶۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۵.۴۴۸)% (۳.۹۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱۰.۲۹۸)% (۲۷.۴۲۱)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۷۳۹۶ %۱۵۵۰۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۸۱)% (۹۹.۴۷)%