صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۴۰۴,۴۸۳ ۸۰.۲۳ ۳,۸۷۹,۵۹۴ ۹۶.۹ ۳,۷۹۹,۳۳۸ ۹۸.۹۷ ۳,۶۳۳,۶۰۰ ۹۹.۰۴
اوراق ۱۲۱,۲۸۳ ۲.۸۶ ۸۲,۱۴۴ ۲.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۷۳,۹۶۶ ۸.۸۱ ۹,۱۷۹ ۰.۲۳ ۵,۴۴۱ ۰.۱۴ ۹۸۷ ۰.۰۳
سایر دارایی ها ۲۳۳,۳۷۸ ۵.۵ ۳,۷۵۵ ۰.۰۹ ۵,۳۸۸ ۰.۱۴ ۵,۵۰۳ ۰.۱۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۴۰۲,۵۲۲ ۳۳.۰۵ ۱,۳۹۷,۵۰۵ ۳۴.۹۱ ۱,۳۵۴,۵۰۶ ۳۵.۲۸ ۱,۳۱۵,۲۹۷ ۳۵.۸۵
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد