صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۲۰۸,۶۳۲ ۲۵.۸۲ ۱,۰۰۵,۰۱۷ ۱۸.۰۳ ۱,۰۴۲,۶۱۵ ۱۸.۹۳ ۱,۰۵۹,۳۲۴ ۱۹.۶
سایر سهام ۳,۰۵۶,۵۷۰ ۶۵.۳۱ ۳,۹۱۵,۵۳۴ ۷۰.۲۴ ۳,۸۵۰,۲۲۴ ۶۹.۹۱ ۳,۷۲۸,۲۷۸ ۶۸.۹۶
اوراق مشارکت ۴۰,۱۵۸ ۰.۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۶۶,۶۱۶ ۱.۴۲ ۲۰,۲۱۰ ۰.۳۶ ۲۰,۲۰۶ ۰.۳۷ ۲۰,۰۴۱ ۰.۳۷
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۵,۲۰۹ ۳.۷۴ ۵۷۵,۶۶۸ ۱۰.۳۳ ۵۵۰,۲۲۴ ۹.۹۹ ۵۳۹,۴۷۲ ۹.۹۸
سایر دارایی‌ها ۱۳۲,۵۵۶ ۲.۸۳ ۵۸,۰۴۶ ۱.۰۴ ۴۴,۴۵۴ ۰.۸۱ ۵۸,۷۸۲ ۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۸۸۳ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد