صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۳۰۴,۰۵۲ ۳۰.۷ ۱,۱۹۲,۷۴۷ ۲۷.۴۶ ۱,۱۴۷,۴۰۹ ۲۶.۷ ۱,۰۹۲,۰۳۹ ۲۵.۷۹
سایر سهام ۲,۵۳۵,۷۱۳ ۵۹.۶۹ ۲,۹۶۸,۹۵۹ ۶۸.۳۴ ۲,۹۴۹,۶۸۹ ۶۸.۶۲ ۲,۸۵۷,۹۰۳ ۶۷.۴۸
اوراق مشارکت ۴۸,۸۰۸ ۱.۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۵۴,۶۱۲ ۱.۲۹ ۲,۳۹۳ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶۱,۱۳۴ ۳.۷۹ ۵۸,۶۴۶ ۱.۳۵ ۹۵,۸۹۹ ۲.۲۳ ۱۳۵,۴۴۸ ۳.۲
سایر دارایی‌ها ۱۴۳,۵۶۹ ۳.۳۸ ۱۲۰,۳۴۵ ۲.۷۷ ۱۰۵,۰۸۵ ۲.۴۴ ۱۴۹,۴۰۴ ۳.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۸۳ ۰.۰۱ ۱,۲۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد