صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۲۴۰,۴۱۶ ۲۸.۰۴ ۱,۳۹۷,۷۳۴ ۲۱.۶۵ ۱,۴۰۷,۷۶۹ ۲۰.۲۲ ۱,۳۹۶,۷۰۲ ۲۰.۴۸
سایر سهام ۲,۷۸۴,۳۴۹ ۶۲.۹۵ ۴,۷۹۶,۲۲۲ ۷۴.۲۷ ۵,۲۷۲,۰۸۹ ۷۵.۷۱ ۵,۲۰۰,۷۴۳ ۷۶.۲۸
اوراق مشارکت ۴۶,۵۸۱ ۱.۰۵ ۵۴,۳۹۲ ۰.۸۴ ۴۹,۷۴۲ ۰.۷۱ ۵۰,۲۹۸ ۰.۷۴
اوراق سپرده ۷۶,۸۸۶ ۱.۷۴ ۹۷,۲۷۰ ۱.۵۱ ۸۷,۵۹۵ ۱.۲۶ ۶۷,۴۸۴ ۰.۹۹
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۳۴,۲۴۶ ۳.۰۳ ۱۹,۶۸۷ ۰.۳ ۳۳,۹۷۵ ۰.۴۹ ۲,۰۱۸ ۰.۰۳
سایر دارایی‌ها ۱۴۰,۰۴۲ ۳.۱۷ ۹۲,۰۰۴ ۱.۴۲ ۱۱۲,۱۸۷ ۱.۶۱ ۱۰۱,۰۷۳ ۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۱۷۵ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد