صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۲۶۵,۷۲۹ ۳۰.۰۳ ۹۹۱,۵۹۷ ۲۴.۹۹ ۹۶۶,۵۶۸ ۲۵.۵۳ ۹۱۸,۹۵۲ ۲۵.۱
سایر سهام ۲,۵۴۱,۵۱۲ ۶۰.۲۹ ۲,۵۵۷,۹۰۳ ۶۴.۴۸ ۲,۴۲۰,۴۲۸ ۶۳.۹۲ ۲,۳۴۳,۱۹۲ ۶۳.۹۹
اوراق مشارکت ۴۳,۹۰۹ ۱.۰۴ ۱۰,۴۲۵ ۰.۲۶ ۵,۰۹۰ ۰.۱۳ ۰ ۰
اوراق سپرده ۶۰,۱۶۲ ۱.۴۳ ۱۰۵,۲۹۲ ۲.۶۵ ۱۴۵,۵۹۶ ۳.۸۵ ۱۳۸,۲۵۷ ۳.۷۸
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵۱,۰۸۳ ۳.۵۸ ۷۸,۸۹۳ ۱.۹۹ ۵۵,۴۵۰ ۱.۴۶ ۵۳,۲۹۷ ۱.۴۶
سایر دارایی‌ها ۱۵۱,۷۹۷ ۳.۶ ۲۱۵,۳۹۸ ۵.۴۳ ۱۹۳,۳۵۹ ۵.۱۱ ۲۰۷,۸۷۴ ۵.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۶۹۷ ۰.۰۴ ۷,۹۲۶ ۰.۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد