صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۸۰۴,۲۳۶ ۸۸.۷۵ ۴,۱۹۷,۵۲۰ ۹۷.۹۴ ۴,۰۱۳,۸۶۶ ۹۸.۴۳ ۳,۷۳۳,۳۳۷ ۹۸.۶۳
اوراق ۶۱,۴۶۶ ۱.۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۹۲,۴۰۱ ۴.۴۹ ۱۵,۵۲۱ ۰.۳۶ ۱۲,۱۱۲ ۰.۳ ۵,۶۷۳ ۰.۱۵
سایر دارایی‌ها ۱۵۹,۹۱۱ ۳.۷۳ ۴۹,۷۱۴ ۱.۱۶ ۲۹,۴۵۸ ۰.۷۲ ۲۴,۰۴۷ ۰.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۳۴۷,۷۵۱ ۳۱.۴۴ ۱,۲۴۶,۳۶۴ ۲۹.۰۸ ۱,۱۷۹,۱۷۴ ۲۸.۹۲ ۱,۰۸۸,۱۰۱ ۲۸.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد