صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۱۹۷,۸۹۲ ۲۵.۳۱ ۱,۰۷۱,۴۹۷ ۲۰.۳۱ ۹۸۵,۸۲۸ ۲۰.۰۲ ۸۹۳,۲۹۲ ۱۸.۵۶
سایر سهام ۳,۱۰۳,۱۳۶ ۶۵.۵۸ ۳,۶۰۱,۴۳۰ ۶۸.۲۵ ۳,۳۲۷,۲۹۹ ۶۷.۵۵ ۳,۲۲۱,۲۸۶ ۶۶.۹۴
اوراق مشارکت ۳۶,۹۳۴ ۰.۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۶۲,۶۵۹ ۱.۳۲ ۱۶,۶۵۸ ۰.۳۲ ۹,۷۷۹ ۰.۲ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۰۲,۱۲۳ ۴.۲۷ ۵۰۱,۱۸۶ ۹.۵ ۴۸۹,۶۶۹ ۹.۹۴ ۵۳۰,۵۸۵ ۱۱.۰۳
سایر دارایی‌ها ۱۲۸,۹۴۷ ۲.۷۲ ۸۶,۰۱۰ ۱.۶۳ ۱۱۲,۵۹۷ ۲.۲۹ ۱۶۷,۰۴۰ ۳.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۷۹۹ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد