صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۹۱۸,۹۵۲ ۲۵.۱ % ۲,۳۴۳,۱۹۲ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۵۷ ۳.۷۸ % ۵۳,۲۹۷ ۱.۴۶ % ۲۰۷,۸۷۴ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۹۴۲,۰۰۵ ۲۵.۷۳ % ۲,۳۳۴,۷۶۸ ۶۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۷۲ ۳.۷۷ % ۵۲,۴۰۹ ۱.۴۳ % ۱۹۳,۱۳۴ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۹۳۲,۷۲۵ ۲۵.۵۴ % ۲,۳۳۵,۵۱۰ ۶۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۰۸۸ ۳.۷۸ % ۵۲,۴۰۹ ۱.۴۳ % ۱۹۳,۷۷۱ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۹۵۳,۲۸۸ ۲۵.۵۴ % ۲,۳۹۵,۹۷۸ ۶۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۰۰۳ ۳.۷ % ۵۲,۴۰۹ ۱.۴ % ۱۹۲,۹۵۷ ۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۹۵۳,۲۸۸ ۲۵.۵۴ % ۲,۳۹۵,۹۷۸ ۶۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۹۱۸ ۳.۷ % ۵۲,۴۰۹ ۱.۴ % ۱۹۲,۸۳۰ ۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۹۵۳,۲۸۸ ۲۵.۵۴ % ۲,۳۹۵,۹۷۸ ۶۴.۲ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۳۴ ۳.۶۹ % ۵۲,۴۰۹ ۱.۴ % ۱۹۲,۷۰۳ ۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۹۵۰,۶۲۰ ۲۵.۶۲ % ۲,۳۸۹,۲۹۳ ۶۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۲۷ ۳.۷۳ % ۵۱,۷۰۷ ۱.۳۹ % ۱۸۰,۳۳۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۹۵۰,۶۲۰ ۲۵.۶۲ % ۲,۳۸۹,۲۹۳ ۶۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۳۴۲ ۳.۷۳ % ۵۱,۷۰۷ ۱.۳۹ % ۱۸۰,۲۱۰ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۹۲۸,۳۶۶ ۲۵.۴۷ % ۲,۳۴۶,۱۶۲ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۵۸ ۳.۷۹ % ۵۱,۷۰۷ ۱.۴۲ % ۱۸۰,۰۸۴ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۹۲۸,۳۶۶ ۲۵.۴۷ % ۲,۳۴۶,۱۶۲ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۷۳ ۳.۷۹ % ۵۱,۷۰۷ ۱.۴۲ % ۱۷۹,۹۵۷ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %