صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲,۶۴۵,۲۳۶ ۶۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۹۱ ۰.۵۸ % ۵,۶۷۳ ۰.۱۵ % ۲۴,۰۴۷ ۰.۶۴ % ۱,۰۸۸,۱۰۱ ۲۸.۷۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۲,۷۰۱,۳۵۵ ۶۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۸۴ ۰.۵۷ % ۵,۶۷۳ ۰.۱۵ % ۲۴,۰۳۹ ۰.۶۲ % ۱,۱۲۱,۷۳۸ ۲۸.۹۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۲,۷۳۱,۸۹۷ ۶۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۷۷ ۰.۵۶ % ۵,۶۵۹ ۰.۱۴ % ۲۴,۰۳۱ ۰.۶۱ % ۱,۱۳۸,۲۹۳ ۲۹.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲,۷۴۸,۴۶۸ ۶۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۷۱ ۰.۵۶ % ۵,۶۵۹ ۰.۱۴ % ۲۴,۰۲۳ ۰.۶۱ % ۱,۱۴۹,۷۹۳ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲,۷۶۵,۴۹۹ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۴ ۰.۵۵ % ۵,۶۵۹ ۰.۱۴ % ۲۴,۰۱۵ ۰.۶ % ۱,۱۷۴,۹۸۷ ۲۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲,۷۶۵,۴۹۹ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۵۷ ۰.۵۵ % ۵,۶۵۹ ۰.۱۴ % ۲۴,۰۰۷ ۰.۶ % ۱,۱۷۴,۹۸۷ ۲۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۲,۷۶۵,۴۹۹ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۶۳ ۰.۵۶ % ۵,۲۴۵ ۰.۱۳ % ۲۳,۹۹۸ ۰.۶ % ۱,۱۷۴,۹۸۷ ۲۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲,۷۵۵,۱۹۵ ۶۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۶ ۰.۵۶ % ۵,۲۴۵ ۰.۱۳ % ۲۴,۰۲۷ ۰.۶ % ۱,۱۷۶,۱۱۰ ۲۹.۵۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲,۷۵۴,۲۳۲ ۶۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۹ ۰.۵۶ % ۵,۲۴۵ ۰.۱۳ % ۲۴,۰۲۰ ۰.۶ % ۱,۱۷۱,۲۱۵ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲,۷۵۴,۳۸۷ ۶۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۲ ۰.۵۶ % ۸,۱۰۰ ۰.۲ % ۲۳,۹۷۴ ۰.۶ % ۱,۱۷۴,۱۹۵ ۲۹.۴۸ % ۰ ۰ %