صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۸۴۶,۴۸۹ ۱۶.۲۳ % ۳,۴۲۸,۲۱۵ ۶۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۵,۲۸۰ ۱۲.۹۵ % ۲۶۴,۵۹۲ ۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۸۷۹,۶۴۱ ۱۶.۸۵ % ۳,۴۰۷,۴۲۰ ۶۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۲۸۰ ۱۲.۸۸ % ۲۶۲,۱۳۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۹۳۰,۳۲۱ ۱۷.۸۱ % ۳,۴۳۱,۳۸۳ ۶۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۶,۱۷۰ ۱۲.۹۴ % ۱۸۶,۱۴۴ ۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۹۵۱,۵۱۹ ۱۸.۲۷ % ۳,۴۴۹,۲۹۱ ۶۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۲۸۹ ۱۲.۹۱ % ۱۳۶,۳۲۹ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۹۵۱,۵۱۹ ۱۸.۲۷ % ۳,۴۴۹,۲۹۱ ۶۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۲۸۹ ۱۲.۹۱ % ۱۳۵,۷۶۳ ۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۹۵۱,۵۱۹ ۱۸.۲۷ % ۳,۴۵۴,۶۹۳ ۶۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۲۸۹ ۱۲.۹۱ % ۱۳۰,۲۹۶ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۹۴۹,۴۷۶ ۱۸.۲۵ % ۳,۴۴۳,۴۱۶ ۶۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۵,۷۷۵ ۱۲.۸ % ۱۴۴,۴۲۴ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۹۴۹,۴۷۶ ۱۸.۲۵ % ۳,۴۴۳,۴۱۶ ۶۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۵,۷۷۵ ۱۲.۸ % ۱۴۳,۸۶۴ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۹۴۹,۴۷۶ ۱۸.۲۵ % ۳,۴۴۳,۴۱۶ ۶۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۵,۷۷۵ ۱۲.۸ % ۱۴۳,۳۰۵ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۹۴۴,۴۴۲ ۱۸.۱۶ % ۳,۴۵۲,۱۴۸ ۶۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵۹,۴۶۳ ۱۲.۶۸ % ۱۴۵,۶۶۵ ۲.۸ % ۰ ۰ %