صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۰۹۲,۰۳۹ ۲۵.۷۹ % ۲,۸۵۷,۹۰۳ ۶۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۴۴۸ ۳.۲ % ۱۴۹,۴۰۴ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۰۷۹,۳۴۵ ۲۵.۶۵ % ۲,۸۴۳,۱۱۴ ۶۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۵۳ ۲.۶۴ % ۱۷۳,۶۴۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۷۸,۵۷۵ ۲۵.۹۴ % ۲,۸۴۷,۱۰۲ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۵۳ ۲.۶۷ % ۱۲۱,۶۸۱ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۱۰۰,۸۶۵ ۲۶.۱ % ۲,۹۰۹,۳۰۰ ۶۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۲۸ ۲.۶۱ % ۹۷,۷۳۷ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۱۳۲,۱۲۵ ۲۶.۵۴ % ۲,۹۲۶,۲۲۹ ۶۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۲۸ ۲.۵۸ % ۹۷,۷۹۶ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۱۳۲,۱۲۵ ۲۶.۵۴ % ۲,۹۲۶,۲۲۹ ۶۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۲۸ ۲.۵۸ % ۹۷,۷۴۳ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۱۳۲,۱۲۵ ۲۶.۵۴ % ۲,۹۲۶,۲۱۵ ۶۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۲۸ ۲.۵۸ % ۹۷,۶۸۹ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۱۳۴,۸۰۴ ۲۶.۵۶ % ۲,۹۳۰,۴۹۱ ۶۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۲۸ ۲.۵۸ % ۹۷,۶۳۵ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۱۴۴,۵۰۰ ۲۶.۵۵ % ۲,۹۴۶,۹۹۶ ۶۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۲۲ ۱.۶۳ % ۱۴۸,۰۲۸ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۱۴۵,۸۵۸ ۲۶.۵۷ % ۲,۹۶۰,۵۵۴ ۶۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۲۲ ۱.۶۳ % ۱۳۶,۲۸۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %