صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲,۳۱۸,۳۰۳ ۶۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۳۵ ۰.۷۸ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۵۰۳ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۵,۲۹۷ ۳۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲,۳۵۵,۹۰۷ ۶۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۲۷ ۰.۷۷ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۵۰۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۷,۶۶۸ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲,۳۵۵,۹۰۷ ۶۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۹ ۰.۷۷ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۵۰۱ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۷,۶۶۸ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲,۳۵۵,۹۰۷ ۶۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۰ ۰.۷۷ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۵۰۰ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۷,۶۶۸ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲,۳۲۹,۳۷۳ ۶۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۰۲ ۰.۷۸ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۹ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۰,۱۵۳ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲,۳۲۹,۳۷۳ ۶۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۹۴ ۰.۷۸ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۷ ۰.۱۵ % ۱,۳۱۰,۱۵۳ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲,۳۶۳,۵۸۸ ۶۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۸۶ ۰.۷۷ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۶ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۶,۹۵۴ ۳۵.۶۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲,۴۰۹,۳۱۷ ۶۳.۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۷۸ ۰.۷۶ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۵ ۰.۱۴ % ۱,۳۴۹,۲۹۱ ۳۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲,۴۶۵,۶۰۱ ۶۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۷۰ ۰.۷۴ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۴ ۰.۱۴ % ۱,۳۶۸,۹۸۵ ۳۵.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲,۴۶۵,۶۰۱ ۶۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۶۱ ۰.۷۴ % ۹۸۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۹۳ ۰.۱۴ % ۱,۳۶۸,۹۸۵ ۳۵.۳۸ % ۰ ۰ %