صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱,۱۳۷,۷۷۱ ۲۰.۲۱ % ۴,۰۵۰,۵۳۳ ۷۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۴ ۰.۳۶ % ۲۳۶,۳۴۰ ۴.۲ % ۱۸۵,۸۰۳ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱,۱۵۲,۵۶۳ ۲۰.۳ % ۴,۱۹۴,۵۱۰ ۷۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۴۱ ۰.۳۵ % ۲۲۰,۹۹۰ ۳.۸۹ % ۹۰,۷۸۰ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱,۱۵۲,۵۶۳ ۲۰.۳ % ۴,۱۹۴,۵۱۰ ۷۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۷ ۰.۳۵ % ۲۲۰,۹۹۰ ۳.۸۹ % ۹۰,۶۷۷ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱,۱۵۲,۵۶۳ ۲۰.۳ % ۴,۱۹۴,۵۱۰ ۷۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۱۳ ۰.۳۵ % ۲۲۰,۹۹۰ ۳.۸۹ % ۹۰,۵۷۵ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱,۱۴۴,۹۴۹ ۲۰.۱۶ % ۴,۲۱۳,۲۷۸ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۲۳ ۰.۳۶ % ۲۱۸,۶۸۹ ۳.۸۵ % ۸۱,۹۶۵ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱,۱۴۲,۴۰۳ ۱۹.۹۵ % ۴,۲۳۱,۵۹۹ ۷۳.۹۱ % ۴,۹۷۹ ۰.۰۹ % ۲۰,۴۰۹ ۰.۳۶ % ۲۰۳,۱۰۱ ۳.۵۵ % ۱۲۳,۱۸۴ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱,۱۵۰,۴۰۰ ۱۹.۸۶ % ۴,۳۰۱,۹۶۳ ۷۴.۲۵ % ۴,۹۷۹ ۰.۰۹ % ۲۰,۳۹۵ ۰.۳۵ % ۱۸۵,۵۶۵ ۳.۲ % ۱۳۰,۰۸۸ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱,۱۵۰,۴۰۰ ۱۹.۸۶ % ۴,۳۰۱,۹۶۳ ۷۴.۲۶ % ۴,۹۷۹ ۰.۰۹ % ۲۰,۳۸۲ ۰.۳۵ % ۱۸۵,۵۶۵ ۳.۲ % ۱۲۹,۹۴۵ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۱۵۱,۷۵۵ ۱۹.۸۸ % ۴,۳۲۲,۱۰۲ ۷۴.۶ % ۴,۹۷۹ ۰.۰۹ % ۲۰,۳۶۸ ۰.۳۵ % ۱۸۵,۵۶۵ ۳.۲ % ۱۰۹,۰۶۲ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱,۱۵۱,۷۵۵ ۱۹.۸۸ % ۴,۳۲۲,۱۰۲ ۷۴.۶ % ۴,۹۷۹ ۰.۰۹ % ۲۰,۳۵۴ ۰.۳۵ % ۱۸۵,۲۸۲ ۳.۲ % ۱۰۸,۹۱۹ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %