صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۷,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۹۹,۹۸۲,۷۸۸,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۰,۲۶۵ ۱۰,۲۰۱ ۱۰,۲۰۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۹۹,۹۸۲,۷۸۸,۴۵۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۲۲۷ ۱۰,۲۲۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۹,۲۰۳,۴۴۲,۸۶۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۴,۷۱۲,۳۶۰,۳۸۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۰,۴۵۳ ۱۰,۳۸۷ ۱۰,۳۸۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۵,۶۷۲,۹۰۹,۴۰۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۰,۴۵۳ ۱۰,۳۸۷ ۱۰,۳۸۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۵,۷۱۲,۴۵۲,۴۱۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۰,۴۵۰ ۱۰,۳۸۴ ۱۰,۳۸۴ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۴,۶۰۷,۶۶۱,۸۵۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۰,۳۸۶ ۱۰,۳۲۱ ۱۰,۳۲۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۲,۲۰۱,۸۱۸,۸۹۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۰,۴۰۲ ۱۰,۳۳۷ ۱۰,۳۳۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۷,۸۲۵,۱۶۶,۰۹۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۰,۲۱۶ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۵۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۴۴۷,۰۷۱,۶۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۰,۲۰۷ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۴۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۷۹,۳۸۱,۳۷۲,۴۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۰,۴۷۹ ۱۰,۴۱۳ ۱۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۷۴,۷۷۲,۶۶۰,۴۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۰,۴۷۸ ۱۰,۴۱۲ ۱۰,۴۱۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۷۴,۵۶۴,۵۷۰,۵۰۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۰,۴۸۲ ۱۰,۴۱۶ ۱۰,۴۱۶ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۷۵,۹۲۳,۱۹۹,۰۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۰,۵۳۴ ۱۰,۴۶۷ ۱۰,۴۶۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۳,۹۶۵,۷۶۳,۵۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۰,۵۴۲ ۱۰,۴۷۶ ۱۰,۴۷۶ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۶,۹۵۷,۸۲۳,۶۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰,۵۸۳ ۱۰,۵۱۶ ۱۰,۵۱۶ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۱۱,۲۴۰,۱۳۱,۸۹۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۰,۷۱۸ ۱۰,۶۵۰ ۱۰,۶۵۰ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۸,۳۷۳,۲۷۰,۹۱۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۰,۷۱۷ ۱۰,۶۵۰ ۱۰,۶۵۰ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۸,۳۰۵,۰۸۶,۸۳۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۰,۷۱۷ ۱۰,۶۵۰ ۱۰,۶۵۰ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۸,۳۵۴,۰۷۹,۶۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۰,۷۱۵ ۱۰,۶۴۷ ۱۰,۶۴۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۷,۴۷۷,۶۵۰,۰۸۲
  مشاهده همه