صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۵,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۳۹,۳۲۲,۶۸۳,۳۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۳۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۹,۵۳۷ ۹,۴۷۱ ۹,۴۷۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۹,۳۲۲,۶۸۳,۳۸۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۹,۷۶۶ ۹,۶۹۹ ۹,۶۹۹ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۲۹,۲۳۳,۳۷۶,۷۷۹
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۹,۸۹۳ ۹,۸۲۵ ۹,۸۲۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۷۸,۹۸۱,۱۰۰,۳۸۴
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۹,۹۶۵ ۹,۸۹۷ ۹,۸۹۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۷,۲۰۹,۹۴۱,۳۴۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۶۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۰۲۳,۸۶۲,۱۰۷
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۶۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۱۸۳,۶۴۹,۰۷۰
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۶۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۳۴۲,۳۲۱,۰۸۷
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۴,۶۶۴,۸۹۷,۸۴۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۸ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۵۸,۹۶۵,۶۰۵,۹۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۲,۲۶۰,۳۸۲,۴۲۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۰,۲۸۵ ۱۰,۲۱۵ ۱۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۳۲,۹۶۵,۱۰۰,۳۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۰,۳۹۶ ۱۰,۳۲۵ ۱۰,۳۲۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۷۶,۳۲۵,۱۴۷,۷۹۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۰,۳۹۶ ۱۰,۳۲۵ ۱۰,۳۲۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۷۶,۴۰۴,۰۱۳,۴۳۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۰,۳۹۸ ۱۰,۳۲۷ ۱۰,۳۲۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۷۷,۲۴۳,۶۴۸,۱۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۰,۳۷۹ ۱۰,۳۰۹ ۱۰,۳۰۹ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۶۹,۹۲۷,۱۳۹,۵۰۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۰,۵۳۷ ۱۰,۴۶۵ ۱۰,۴۶۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۱۳۱,۵۹۳,۱۷۳,۰۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۰,۶۳۵ ۱۰,۵۶۴ ۱۰,۵۶۴ ۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۰,۶۲۰,۶۳۵,۴۶۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۰,۶۲۸ ۱۰,۵۵۶ ۱۰,۵۵۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۱۷,۸۴۸,۶۸۷,۰۶۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۰,۷۸۰ ۱۰,۷۰۷ ۱۰,۷۰۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۹۱۸,۸۲۷,۵۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۰,۷۸۲ ۱۰,۷۰۸ ۱۰,۷۰۸ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۷,۳۶۸,۰۲۹,۸۴۹
  مشاهده همه