صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۰,۴۲۰,۷۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۱۹,۴۰۹,۵۵۲,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۸۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۸۳۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱۹,۰۶۶ ۱۸,۹۳۵ ۱۸,۹۳۵ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۶۱۹,۴۰۹,۵۵۲,۵۷۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۸,۹۵۰ ۱۸,۸۲۱ ۱۸,۸۲۱ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۷۹,۳۶۹,۳۰۱,۳۹۷
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۱۸,۹۵۱ ۱۸,۸۲۱ ۱۸,۸۲۱ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۷۹,۴۸۸,۰۸۱,۷۲۲
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۱۸,۹۵۶ ۱۸,۸۲۶ ۱۸,۸۲۶ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۸۱,۲۳۷,۳۱۰,۵۸۵
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱۸,۸۴۹ ۱۸,۷۲۰ ۱۸,۷۲۰ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۴۴,۲۰۲,۹۸۷,۲۷۷
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۸,۸۵۰ ۱۸,۷۲۱ ۱۸,۷۲۱ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۴۴,۳۹۰,۵۲۹,۶۸۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۸,۸۵۳ ۱۸,۷۲۴ ۱۸,۷۲۴ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۴۵,۶۱۰,۴۹۰,۱۷۸
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۸,۹۶۵ ۱۸,۸۳۵ ۱۸,۸۳۵ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۸۴,۲۳۵,۲۶۶,۷۳۷
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۸,۸۲۸ ۱۸,۶۹۹ ۱۸,۶۹۹ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۳۶,۶۷۶,۴۶۰,۰۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۸,۷۶۷ ۱۸,۶۳۹ ۱۸,۶۳۹ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۵۱۵,۷۸۲,۲۷۰,۹۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۹,۲۰۹ ۱۹,۰۷۷ ۱۹,۰۷۷ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۶۶۸,۹۶۷,۴۷۹,۳۳۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۹,۶۳۲ ۱۹,۴۹۷ ۱۹,۴۹۷ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۸۱۵,۷۲۸,۷۸۴,۰۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۹,۶۳۴ ۱۹,۴۹۹ ۱۹,۴۹۹ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۸۱۶,۵۱۱,۸۶۳,۱۷۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۹,۶۲۰ ۱۹,۴۸۵ ۱۹,۴۸۵ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۸۱۱,۵۱۳,۱۸۱,۵۶۶
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۹,۶۶۷ ۱۹,۵۳۱ ۱۹,۵۳۱ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۸۲۷,۵۹۴,۳۶۳,۹۷۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۹,۶۶۴ ۱۹,۵۲۸ ۱۹,۵۲۸ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۸۲۶,۷۲۹,۶۰۰,۸۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۹,۴۹۷ ۱۹,۳۶۲ ۱۹,۳۶۲ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۷۶۸,۶۲۰,۸۴۶,۰۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۹,۲۰۰ ۱۹,۰۶۸ ۱۹,۰۶۸ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۷۴,۵۲۶ ۳۴۹,۵۷۹,۲۲۸ ۶,۶۶۵,۹۱۱,۸۲۵,۸۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱۹,۶۰۳ ۱۹,۴۷۱ ۱۹,۴۷۱ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۶۸,۳۷۴,۵۲۶ ۳۵۴,۱۷۹,۲۲۸ ۶,۸۹۶,۲۹۱,۸۰۰,۱۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۹,۶۰۱ ۱۹,۴۶۹ ۱۹,۴۶۹ ۰ ۰ ۴۲۲,۵۵۳,۷۵۴ ۰ ۶۸,۳۷۴,۵۲۶ ۳۵۴,۱۷۹,۲۲۸ ۶,۸۹۵,۵۹۳,۱۵۳,۶۴۵
  مشاهده همه