صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۸,۲۹۷,۷۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۳۰۲,۱۲۰,۹۸۱,۹۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۴۸۱ ۱۶,۴۸۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۰۲,۱۲۰,۹۸۱,۹۱۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۶,۸۰۵ ۱۶,۷۰۱ ۱۶,۷۰۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۷۲,۶۶۲,۶۳۱,۷۳۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۶,۸۰۵ ۱۶,۷۰۰ ۱۶,۷۰۰ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۷۲,۴۹۹,۱۹۰,۰۱۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۶,۹۳۷ ۱۶,۸۳۱ ۱۶,۸۳۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۴,۷۱۹,۱۶۳,۷۴۲
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۶,۹۳۷ ۱۶,۸۳۱ ۱۶,۸۳۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۴,۵۶۳,۶۷۱,۰۱۱
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۶,۹۳۶ ۱۶,۸۳۰ ۱۶,۸۳۰ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۴,۴۰۸,۸۷۴,۱۷۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۶,۹۴۶ ۱۶,۸۴۰ ۱۶,۸۴۰ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۷,۴۵۳,۵۲۴,۶۵۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۶,۹۴۰ ۱۶,۸۳۴ ۱۶,۸۳۴ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۵,۶۴۳,۹۷۸,۴۸۸
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۶,۸۶۱ ۱۶,۷۵۵ ۱۶,۷۵۵ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۹۰,۰۰۱,۰۲۵,۰۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۶,۶۹۴ ۱۶,۵۸۹ ۱۶,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۳۶,۷۸۲,۶۷۶,۰۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۶,۸۳۱ ۱۶,۷۲۵ ۱۶,۷۲۵ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۸۰,۵۰۵,۹۷۱,۸۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۶,۸۳۰ ۱۶,۷۲۵ ۱۶,۷۲۵ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۸۰,۳۲۳,۱۶۱,۵۵۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۶,۸۳۰ ۱۶,۷۲۴ ۱۶,۷۲۴ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۳۸۰,۱۴۱,۷۹۳,۲۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۶,۹۳۴ ۱۶,۸۲۹ ۱۶,۸۲۹ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۱۴,۰۴۴,۶۹۱,۷۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۷,۰۰۷ ۱۶,۹۰۳ ۱۶,۹۰۳ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۳۷,۶۴۰,۹۲۵,۴۲۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۷,۱۳۳ ۱۷,۰۲۸ ۱۷,۰۲۸ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۷۷,۸۲۵,۵۲۴,۴۷۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۷,۱۳۳ ۱۷,۰۲۷ ۱۷,۰۲۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۷۷,۶۴۵,۶۰۱,۴۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۷,۱۵۴ ۱۷,۰۴۸ ۱۷,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۸۴,۳۳۱,۷۶۶,۱۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۷,۱۵۳ ۱۷,۰۴۷ ۱۷,۰۴۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۸۴,۱۵۳,۴۹۵,۸۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۷,۱۵۲ ۱۷,۰۴۷ ۱۷,۰۴۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۲۱,۶۸۴,۵۲۶ ۳۲۱,۷۰۲,۲۲۸ ۵,۴۸۳,۹۷۵,۸۱۶,۹۵۷
  مشاهده همه