صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۰,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۸۷,۲۸۶,۴۹۷,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۷۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۲,۲۲۶ ۱۲,۱۴۷ ۱۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۸۷,۲۸۶,۴۹۷,۰۷۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۲,۲۳۵ ۱۲,۱۵۳ ۱۲,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۸۹,۲۸۲,۶۸۴,۲۹۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۲,۱۶۵ ۱۲,۰۸۴ ۱۲,۰۸۴ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۶۳,۸۲۶,۲۵۷,۸۸۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۲,۲۱۲ ۱۲,۱۳۱ ۱۲,۱۳۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۸۱,۱۲۱,۵۹۰,۰۸۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۲,۰۲۴ ۱۱,۹۴۲ ۱۱,۹۴۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۱۱,۳۵۱,۴۴۱,۳۲۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۲,۰۲۳ ۱۱,۹۴۱ ۱۱,۹۴۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۱۱,۰۳۱,۱۲۷,۳۴۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۲,۰۳۴ ۱۱,۹۵۳ ۱۱,۹۵۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۱۵,۲۶۵,۶۱۱,۰۹۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۱,۷۵۶ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۱۳,۱۷۲,۶۶۲,۷۳۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۱,۵۹۱ ۱۱,۵۱۳ ۱۱,۵۱۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۲,۸۲۸,۷۶۵,۲۹۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۱,۸۶۱ ۱۱,۷۸۱ ۱۱,۷۸۱ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۱,۹۸۶,۷۲۳,۷۶۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۱,۸۱۲ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۷۳۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۳۴,۳۳۰,۴۰۵,۸۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۱,۷۳۲ ۱۱,۶۵۴ ۱۱,۶۵۴ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۱۱۹,۹۲۸,۲۹۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۶۵۵ ۱۱,۶۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۲۴۱,۹۱۹,۳۹۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۶۵۵ ۱۱,۶۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۳۶۵,۳۶۰,۴۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۱,۷۳۳ ۱۱,۶۵۵ ۱۱,۶۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۴۱۴,۱۷۶,۸۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۱,۷۳۵ ۱۱,۶۵۷ ۱۱,۶۵۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۶,۰۹۱,۶۵۵,۷۸۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۱,۶۷۹ ۱۱,۶۰۰ ۱۱,۶۰۰ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۲۸۵,۱۸۶,۰۵۲,۵۹۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۱,۵۸۹ ۱۱,۵۱۲ ۱۱,۵۱۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۲,۱۰۵,۲۵۰,۳۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱۱,۵۸۰ ۱۱,۵۰۳ ۱۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۸,۶۲۴,۳۸۱,۰۰۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۱,۵۸۰ ۱۱,۵۰۳ ۱۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۰۸
  مشاهده همه