صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۳,۷۸۱,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۶۹,۸۱۷,۷۲۹,۴۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۸۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۶,۱۹۸ ۱۶,۱۰۲ ۱۶,۱۰۲ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۷۶۹,۸۱۷,۷۲۹,۴۱۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۶,۱۹۸ ۱۶,۱۰۲ ۱۶,۱۰۲ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۷۶۹,۵۹۰,۸۸۴,۲۱۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۶,۲۴۳ ۱۶,۱۴۶ ۱۶,۱۴۶ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۷۸۲,۷۲۸,۰۴۲,۳۰۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۶,۴۴۰ ۱۶,۳۴۱ ۱۶,۳۴۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۴۱۶,۸۱۷,۲۵۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۶,۴۳۹ ۱۶,۳۴۰ ۱۶,۳۴۰ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۱۹۵,۲۳۶,۵۱۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۶,۴۳۹ ۱۶,۳۳۹ ۱۶,۳۳۹ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۰۳۶,۲۸۵,۲۰۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۶,۵۰۵ ۱۶,۴۰۵ ۱۶,۴۰۵ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۵۹,۵۹۸,۸۰۳,۳۵۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۶,۴۶۷ ۱۶,۳۶۷ ۱۶,۳۶۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۸,۳۴۰,۹۸۸,۳۰۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۶,۳۶۳ ۱۶,۲۶۴ ۱۶,۲۶۴ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۱۷,۶۹۲,۹۳۰,۸۵۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۶,۲۹۲ ۱۶,۱۹۳ ۱۶,۱۹۳ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۷۹۶,۸۰۳,۱۹۵,۶۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۶,۴۴۲ ۱۶,۳۴۳ ۱۶,۳۴۳ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۹۷۱,۳۰۵,۵۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۶,۴۴۱ ۱۶,۳۴۲ ۱۶,۳۴۲ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۷۷۵,۸۶۰,۲۸۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۶,۴۴۱ ۱۶,۳۴۱ ۱۶,۳۴۱ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۴۰,۶۲۶,۸۲۶,۲۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۶,۵۹۶ ۱۶,۴۹۶ ۱۶,۴۹۶ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۸۶,۳۴۴,۹۹۱,۱۲۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۶,۵۹۵ ۱۶,۴۹۵ ۱۶,۴۹۵ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۸۶,۱۴۹,۵۹۳,۳۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۶,۵۹۵ ۱۶,۴۹۴ ۱۶,۴۹۴ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۸۸۵,۹۵۲,۶۰۳,۴۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۶,۶۵۴ ۱۶,۵۵۳ ۱۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۹۰۳,۲۹۹,۹۹۶,۵۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۶,۶۵۹ ۱۶,۵۵۷ ۱۶,۵۵۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۹۰۴,۶۳۰,۲۸۰,۸۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۶,۶۵۸ ۱۶,۵۵۷ ۱۶,۵۵۷ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۹۰۴,۴۷۹,۸۶۹,۴۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۶,۶۵۸ ۱۶,۵۵۶ ۱۶,۵۵۶ ۰ ۰ ۴۴۳,۳۸۶,۷۵۴ ۰ ۱۴۷,۱۶۸,۶۵۵ ۲۹۶,۲۱۸,۰۹۹ ۴,۹۰۴,۳۳۰,۵۳۱,۷۵۶
  مشاهده همه