صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۲۶,۴۵۵,۳۹۴,۹۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۱۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۹,۶۳۳ ۹,۵۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۲۶,۴۵۵,۳۹۴,۹۵۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۹,۶۷۹ ۹,۶۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۴۴,۵۷۵,۹۶۴,۷۰۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۹,۷۸۸ ۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۷,۹۱۷,۴۴۵,۸۳۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۹,۷۸۸ ۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۷,۹۷۷,۵۵۸,۸۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۹,۷۸۸ ۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۸,۰۳۷,۶۷۵,۳۳۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۹,۸۵۴ ۹,۷۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۱۴,۱۶۷,۸۱۳,۸۸۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰,۰۲۰ ۹,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۸۰,۰۴۰,۱۲۷,۵۲۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۹,۹۸۸ ۹,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۷,۵۸۹,۹۵۶,۲۲۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۱۵,۰۶۱,۵۰۵,۲۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۸,۲۷۵,۴۶۳,۳۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۸,۲۹۴,۸۲۸,۸۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۸,۳۱۴,۲۳۷,۷۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۰,۳۱۳ ۱۰,۲۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۹۶,۵۱۶,۵۲۶,۵۷۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۰,۳۳۶ ۱۰,۲۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۵,۷۳۵,۷۸۰,۵۲۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۰,۳۳۶ ۱۰,۲۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۵,۷۵۶,۱۴۴,۵۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۰,۴۴۳ ۱۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۸,۰۸۵,۳۴۴,۴۵۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۰,۴۴۹ ۱۰,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۶۱۴,۳۵۶,۷۶۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۰,۴۴۹ ۱۰,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۶۳۵,۶۰۶,۴۹۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱۰,۴۴۹ ۱۰,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۶۳۷,۰۵۶,۱۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱۰,۴۴۹ ۱۰,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۶۵۸,۳۹۴,۸۰۹
  مشاهده همه