صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۳۵) (۲.۳۳) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۱.۲۸) (۰.۳۳) (۹۹.۱) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۷۳) (۰.۸۹) (۹۳.۰۴) (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۶۳) (۰.۸۸) (۹۹.۷۵) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۲ (۰.۰۳) ۱۰۶.۷۳ (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۶۶.۴ ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۰۸) (۰.۳) (۲۵.۲۵) (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۷۵) (۱.۸۸) (۹۹.۸۴) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۱.۰۷) (۰.۰۵) (۹۷.۹۹) (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۸۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۱۷ ۰.۰۲ ۸۹.۰۳ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۴۹) (۰.۹۶) (۹۹.۵۸) (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۹۴) (۰.۲۲) (۹۶.۷۸) (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۱.۸۵ ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۴۱) (۱.۳۳) (۹۹.۴۴) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۵) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۶ ۰