صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۶۴) (۹۴.۳۵) (۹۰.۴۳)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۵) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۱ ۰.۰۱ ۱۱۲.۵۲ ۴.۴۴
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۴.۴۱ (۴۳.۷۴)
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۱.۱۴) (۰.۸۲) (۹۸.۴۷) (۹۵)
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۵) (۰.۱۴) (۴۲.۵۳) (۳۸.۹۶)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۳۴) (۶۱.۵۸) (۷۱.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۲۳) (۸.۱۴) (۵۷.۵۴)
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۶۷) (۰.۱۱) (۹۱.۴) (۳۲.۴)
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۴۱۹.۷۳ ۳۷۰.۲
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۰۵) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۲۶ (۰.۰۲) ۱۵۴.۱۵ (۵.۶۳)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۳۷ ۰.۲۱ ۲۹۰.۰۱ ۱۱۳.۹۶