صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۰.۲۵) (۰.۲۵) (۶۰.۵۱) (۵۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۶۸ (۰.۶۷) ۱,۰۸۳.۳۶ (۹۱.۲۵)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۲.۲) (۱.۱۶) (۹۹.۹۷) (۹۸.۶۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۲ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۶۱ ۰.۹۱ ۸۲۱.۸۵ ۲,۶۰۸.۲۷
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۰.۱۵) ۰ (۴۳.۱۹) ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱.۸۳ ۰.۴۷ ۷۵,۴۵۷.۲۸ ۴۵۶.۷
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۳۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۲.۵۹) (۲) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۰۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۴۹) (۰.۸۶) (۸۳.۱۸) (۹۵.۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۰۹) (۰.۴۹) (۲۶.۹۳) (۸۳.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (۰.۳۸) (۰.۳) (۷۵.۱۲) (۶۶.۲۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۱.۲۶) (۰.۸) (۹۹.۰۲) (۹۴.۷۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۳ ۰