صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ اطلاعات و صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود