صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود