صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ اطلاعات و صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ اطلاعات و صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود