صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
12 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
13 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1399/12/27(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1399/12/27(تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییر حسابرس صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با معرفی مدیر سرمایه گذاری جایگزین در صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16 صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/29( در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از 400 میلیون واحد به 1000 میلیون واحد سرمایه گذاری) ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
17 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
18 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
19 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
20 صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
123
سایز صفحه