صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع موسسین صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که در تاریخ 1399/03/31 برگزار گردیده است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست