صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/28 16,198 16,102 16,102 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,769,817,729,415
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/27 16,198 16,102 16,102 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,769,590,884,217
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/26 16,243 16,146 16,146 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,782,728,042,305
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/25 16,440 16,341 16,341 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,416,817,251
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/24 16,439 16,340 16,340 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,195,236,518
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/23 16,439 16,339 16,339 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,036,285,209
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/22 16,505 16,405 16,405 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,859,598,803,357
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/21 16,467 16,367 16,367 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,848,340,988,300
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/20 16,363 16,264 16,264 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,817,692,930,856
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/19 16,292 16,193 16,193 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,796,803,195,645
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/18 16,442 16,343 16,343 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,971,305,579
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/17 16,441 16,342 16,342 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,775,860,281
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/16 16,441 16,341 16,341 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,840,626,826,285
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/15 16,596 16,496 16,496 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,886,344,991,123
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/14 16,595 16,495 16,495 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,886,149,593,394
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/13 16,595 16,494 16,494 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,885,952,603,433
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/12 16,654 16,553 16,553 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,903,299,996,596
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/11 16,659 16,557 16,557 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,904,630,280,841
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/10 16,658 16,557 16,557 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,904,479,869,438
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1403/03/09 16,658 16,556 16,556 0 0 443,386,754 0 147,168,655 296,218,099 4,904,330,531,756