صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/07 16,584 16,481 16,481 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,302,120,981,913
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/06 16,805 16,701 16,701 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,372,662,631,733
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/05 16,805 16,700 16,700 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,372,499,190,018
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/04 16,937 16,831 16,831 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,414,719,163,742
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/03 16,937 16,831 16,831 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,414,563,671,011
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/02 16,936 16,830 16,830 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,414,408,874,175
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/12/01 16,946 16,840 16,840 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,417,453,524,654
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/30 16,940 16,834 16,834 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,415,643,978,488
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/29 16,861 16,755 16,755 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,390,001,025,040
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/28 16,694 16,589 16,589 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,336,782,676,092
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/27 16,831 16,725 16,725 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,380,505,971,877
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/26 16,830 16,725 16,725 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,380,323,161,553
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/25 16,830 16,724 16,724 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,380,141,793,269
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/24 16,934 16,829 16,829 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,414,044,691,724
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/23 17,007 16,903 16,903 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,437,640,925,428
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/22 17,133 17,028 17,028 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,477,825,524,473
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/21 17,133 17,027 17,027 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,477,645,601,414
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/20 17,154 17,048 17,048 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,484,331,766,106
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/19 17,153 17,047 17,047 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,484,153,495,813
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/11/18 17,152 17,047 17,047 0 0 443,386,754 0 121,684,526 321,702,228 5,483,975,816,957