صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/28 9,537 9,471 9,471 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,739,322,683,384
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/27 9,766 9,699 9,699 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,829,233,376,779
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/26 9,893 9,825 9,825 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,878,981,100,384
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/25 9,965 9,897 9,897 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,907,209,941,348
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/24 10,130 10,061 10,061 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,972,023,862,107
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/23 10,130 10,061 10,061 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,972,183,649,070
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/22 10,131 10,062 10,062 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,972,342,321,087
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/21 10,111 10,042 10,042 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,964,664,897,846
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/20 10,097 10,028 10,028 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,958,965,605,901
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/19 10,105 10,036 10,036 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 3,962,260,382,421
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/18 10,285 10,215 10,215 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,032,965,100,321
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/17 10,396 10,325 10,325 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,076,325,147,795
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/16 10,396 10,325 10,325 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,076,404,013,434
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/15 10,398 10,327 10,327 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,077,243,648,105
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/14 10,379 10,309 10,309 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,069,927,139,507
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/13 10,537 10,465 10,465 0 0 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,131,593,173,067
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/12 10,635 10,564 10,564 0 4,700,000 404,700,000 0 9,900,000 394,800,000 4,170,620,635,468
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/11 10,628 10,556 10,556 0 0 400,000,000 0 9,900,000 390,100,000 4,117,848,687,068
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/10 10,780 10,707 10,707 0 0 400,000,000 0 9,900,000 390,100,000 4,176,918,827,527
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/10/09 10,782 10,708 10,708 0 0 400,000,000 0 9,900,000 390,100,000 4,177,368,029,849