صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/18 9,035 8,972 8,972 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,588,841,043,887
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/17 9,136 9,072 9,072 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,628,871,932,896
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/16 9,136 9,072 9,072 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,628,927,551,952
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/15 9,136 9,072 9,072 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,628,983,174,980
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/14 9,050 8,987 8,987 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,594,988,887,562
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/13 9,051 8,988 8,988 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,595,043,507,284
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/12 9,179 9,115 9,115 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,646,115,509,881
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/11 9,351 9,286 9,286 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,714,237,500,614
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/10 9,542 9,476 9,476 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,790,274,635,755
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/09 9,542 9,476 9,476 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,790,332,671,901
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/08 9,542 9,476 9,476 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,790,390,961,973
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/07 9,506 9,440 9,440 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,776,000,615,258
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/06 9,416 9,351 9,351 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,740,231,669,951
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/05 9,297 9,232 9,232 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,692,903,261,178
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/04 9,369 9,304 9,304 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,721,677,288,900
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/03 9,426 9,361 9,361 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,744,207,799,547
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/02 9,426 9,361 9,361 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,744,265,053,233
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/02/01 9,426 9,361 9,361 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,744,322,310,798
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/01/31 9,496 9,430 9,430 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,771,985,732,946
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1400/01/30 9,580 9,514 9,514 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 3,805,534,604,659