صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/16 19,066 18,935 18,935 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,619,409,552,578
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/15 18,950 18,821 18,821 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,579,369,301,397
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/14 18,951 18,821 18,821 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,579,488,081,722
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/13 18,956 18,826 18,826 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,581,237,310,585
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/12 18,849 18,720 18,720 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,544,202,987,277
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/11 18,850 18,721 18,721 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,544,390,529,688
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/10 18,853 18,724 18,724 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,545,610,490,178
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/09 18,965 18,835 18,835 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,584,235,266,737
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/08 18,828 18,699 18,699 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,536,676,460,016
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/07 18,767 18,639 18,639 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,515,782,270,966
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/06 19,209 19,077 19,077 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,668,967,479,337
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/05 19,632 19,497 19,497 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,815,728,784,039
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/04 19,634 19,499 19,499 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,816,511,863,179
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/03 19,620 19,485 19,485 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,811,513,181,566
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/02 19,667 19,531 19,531 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,827,594,363,973
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/03/01 19,664 19,528 19,528 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,826,729,600,875
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/31 19,497 19,362 19,362 0 0 422,553,754 0 72,974,526 349,579,228 6,768,620,846,015
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/30 19,200 19,068 19,068 0 0 422,553,754 4,600,000 72,974,526 349,579,228 6,665,911,825,879
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/29 19,603 19,471 19,471 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,896,291,800,183
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/28 19,601 19,469 19,469 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,895,593,153,645