صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/07 11,475 11,401 11,401 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,211,701,311,332
2 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/06 11,413 11,339 11,339 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,188,758,862,583
3 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/05 11,281 11,207 11,207 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,140,029,177,580
4 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/04 11,415 11,340 11,340 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,189,140,366,444
5 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/03 11,570 11,494 11,494 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,245,723,391,158
6 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/02 11,570 11,494 11,494 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,245,731,957,439
7 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/04/01 11,573 11,497 11,497 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,246,940,671,646
8 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/31 11,587 11,511 11,511 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,252,231,900,275
9 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/30 11,686 11,609 11,609 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,288,520,063,705
10 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/29 11,695 11,618 11,618 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,291,721,537,893
11 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/28 11,712 11,634 11,634 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,297,702,747,292
12 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/27 11,908 11,828 11,828 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,369,422,166,871
13 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/26 11,908 11,828 11,828 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,369,399,006,668
14 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/25 11,911 11,832 11,832 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,370,773,352,971
15 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/24 11,946 11,866 11,866 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,383,395,150,205
16 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/23 11,940 11,861 11,861 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,381,603,204,971
17 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/22 11,690 11,613 11,613 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,289,733,126,345
18 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/21 11,481 11,405 11,405 0 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,212,891,811,376
19 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/20 11,511 11,437 11,435 -2 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,224,865,419,483
20 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/03/19 11,511 11,437 11,435 -2 0 404,700,000 0 35,300,000 369,400,000 4,224,800,603,183