صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/17 12,582 12,503 12,503 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,412,410,109,523
122 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/16 12,466 12,388 12,388 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,371,708,651,801
123 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/15 12,768 12,687 12,687 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,477,405,528,161
124 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/14 12,768 12,688 12,688 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,477,509,399,458
125 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/13 12,768 12,688 12,688 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,477,613,285,076
126 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/12 12,769 12,688 12,688 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,477,717,184,982
127 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/11 12,784 12,704 12,704 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,483,158,954,355
128 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/10 12,671 12,592 12,592 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,443,840,351,826
129 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/09 12,639 12,560 12,560 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,432,534,184,539
130 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/08 13,016 12,935 12,935 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,564,630,891,916
131 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/07 13,137 13,055 13,055 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,607,062,207,029
132 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/06 13,137 13,055 13,055 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,607,170,323,880
133 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/05 13,137 13,055 13,055 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,607,233,210,128
134 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/04 13,458 13,375 13,375 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,720,111,032,131
135 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/03 13,437 13,354 13,354 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,712,545,312,145
136 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/02 13,537 13,454 13,454 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,747,868,073,692
137 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/11/01 13,488 13,401 13,401 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,729,284,627,570
138 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/30 13,797 13,706 13,706 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,836,792,220,511
139 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/29 13,796 13,705 13,705 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,836,637,941,494
140 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1401/10/28 13,805 13,714 13,714 0 0 404,700,000 0 51,800,000 352,900,000 4,839,751,430,857