صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/07 19,819 19,684 19,684 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,782,572,317,525
42 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/06 19,849 19,714 19,714 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,792,891,293,864
43 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/05 19,579 19,446 19,446 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,700,568,921,227
44 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/04 19,576 19,442 19,442 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,699,371,775,694
45 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/03 19,329 19,197 19,197 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,614,910,383,615
46 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/02 19,330 19,198 19,198 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,615,145,523,956
47 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/01 19,330 19,199 19,199 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,615,441,782,897
48 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/31 19,330 19,198 19,198 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,615,367,865,575
49 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/30 19,341 19,208 19,208 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,618,773,779,467
50 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/29 19,370 19,238 19,238 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,629,015,239,873
51 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/28 18,923 18,794 18,794 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,476,109,758,950
52 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/27 18,686 18,560 18,560 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,395,385,949,835
53 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/26 18,582 18,457 18,457 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,359,914,494,644
54 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/25 18,004 17,882 17,882 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,161,891,152,116
55 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/24 18,005 17,883 17,883 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,162,274,977,456
56 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/23 18,000 17,879 17,879 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,160,575,470,034
57 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/22 18,057 17,936 17,936 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,180,452,771,503
58 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/21 17,554 17,435 17,435 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,007,829,469,051
59 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/20 18,019 17,898 17,898 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,167,143,488,339
60 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/01/19 17,725 17,606 17,606 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,066,697,271,323