صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/27 19,630 19,498 19,498 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,905,704,689,868
22 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/26 19,194 19,065 19,065 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,752,433,161,951
23 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/25 19,180 19,050 19,050 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,747,277,176,360
24 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/24 19,225 19,097 19,097 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,763,810,517,452
25 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/23 18,647 18,521 18,521 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,559,775,522,148
26 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/22 19,098 18,970 18,970 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,718,670,511,187
27 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/21 19,105 18,976 18,976 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,720,886,309,667
28 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/20 19,047 18,918 18,918 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,700,326,085,234
29 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/19 19,866 19,731 19,731 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,988,375,966,156
30 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/18 19,712 19,579 19,579 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 6,934,415,630,974
31 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/17 20,512 20,373 20,373 0 0 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 7,215,702,853,724
32 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/16 21,630 21,483 21,483 0 9,600,000 422,553,754 0 68,374,526 354,179,228 7,608,998,962,161
33 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/15 21,319 21,172 21,172 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,295,530,557,760
34 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/14 21,320 21,173 21,173 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,295,643,263,798
35 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/13 21,326 21,179 21,179 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,297,948,618,033
36 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/12 21,292 21,146 21,146 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,286,438,451,437
37 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/11 20,905 20,762 20,762 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,154,067,519,310
38 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/10 20,807 20,665 20,665 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 7,120,837,804,786
39 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/09 20,325 20,186 20,186 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,955,811,663,850
40 صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری 1402/02/08 19,821 19,686 19,686 0 0 412,953,754 0 68,374,526 344,579,228 6,783,305,106,617